FACTSHEET

ข้อแนะนำสู่สิทธิต่างๆของท่านในฐานะผู้เช่าบ้าน ในรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์

Introduction to your rights as a tenant in New South Wales, Australia – Thai


สิทธิต่างๆของผู้เช่าบ้าน

พระราชบัญญัติการเช่าทีพักอาศัยแห่งปี ค.ศ. 2010 เป็นกฎหมายที่ระบุถีงสิทธิและความรับผิดชอบต่างๆที่พึงมีของท่านในฐานะผู้เช่าบ้าน ศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ( The New South Wales Civil and Administrative Tribunal in Australia เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล) พิจาณาไต่สวนกรณีพิพาทต่างๆระหว่างเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าบ้านทั้งหลายภายใต้กฎหมายนี้ 

การย้ายเข้า

สิทธิต่างๆของท่าน

 • จะได้รับสำเนาข้อสัญญาการเช่าที่พักอาศัย ซึ่งเจ้าของบ้านเช่าทั้งหมดทุกคนต้องใช้แบบฟอร์มสัญญาอันเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำสัญญาผูกมัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • จะได้รับรายงานสภาพของสถานที่เช่าที่เจ้าของบ้านกรอกไว้ให้ก่อนแล้ว
 • จะต้องชำระค่าเช่าบ้านล่วงหน้าเป็นจำนวนไม่มากเกิน 2 สัปดาห์
 • ต้องมีการนำเงินค่ามัดจำซึ่งเป็นจำนวนไม่ควรเกินกว่าค่าเช่า 4 สัปดาห์ไปยื่นให้เก็บไว้ที่หน่วยงานการค้าอย่างยุติธรรมแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ (NSW Fair Trading นิวเซ้าธ์เวลส์แฟร์เทรดดิ้ง)
 • จะได้รับการส่งมอบสถานที่เช่าของท่าน รวมทั้งบริเวณกลางแจ้งในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยพอสมควร

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • มอบสำเนารายงานสภาพบ้านพร้อมข้อวิจารณ์ท่านคืนไปให้เจ้าของบ้านไม่เกิน 7 วันนับจากวันได้รับกุญแจต่างๆ รายงานสภาพสถานที่เช่าเป็นหลักฐานที่สำคัญถ้าจะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ามัดจำในตอนครบสัญญา

ระหว่างการเช่าของท่าน

สืทธิต่างๆของท่าน

 • จะได้รับใบเสร็จต่างๆถ้าท่านชำระเงินไม่ว่าจะจ่ายเงินโดยตรงหรือให้เป็นเช้ค
 • จะได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะของสถานที่เช่าอย่างมีความสุขสงบ 
 • จะมีความมั่นคงและความปลอดภัยพอสมควร
 • จะได้รับการจัดการซ่อมแซมสิ่งจำเป็นตามกำหนดที่เหมาะสม
 • จะได้รับการแจ้งล่วงหน้าเมื่อเจ้าของบ้านอยากมาเยี่ยมบ้าน ถ้าไม่ใช่การซ่อมแซมฉุกเฉินท่านควรได้รับการแจ้งล่วงหน้า 2 วันก่อนจะมีการเข้ามาซ่อมแซมใดๆ และก่อนการเปิดบ้านให้คนมาสำรวจชมก็จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  7  วัน 
 • การเพิ่มค่าเช่าต้องเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ท่านสามารถจะโต้แย้งการเพิ่มค่าเช่าได้แต่ต้องงยื่นใบสมัครไปยังศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ( The NSW Civil and Administrative Tribunal เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล) ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับการแจ้งเรื่อง

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • ชำระค่าเช่าให้ตรงเวลา
 • ทำการดูแลรักษาสถานที่เช่าอย่างดี
 • รายงานถึงสิ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี
 • ชำระบิลค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมใดๆโดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่เปลี่ยนกุญแจใดๆโดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่รบกวนความสงบ ความสุขสบาย หรือความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้านทั้งหลาย
 • ไม่ใช้สถานที่เพื่อประกอบการใดๆที่ผิดกฎหมาย
 • ขอเอาคำอนุญาตจากเจ้าของบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การให้แบ่งเช่า หรือการโอนการเช่าของท่านไปให้ใครอื่น

การออกจากบ้านเช่า

สิทธิต่างๆของท่าน

 • จะต้องได้รับการแจ้งให้เลิกการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง เจ้าของบ้านต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติข้อตกลงในสัญญา (เช่น ท่านค้างชำระค่าเช่า 14 วัน)
 • ถ้าสัญญาระบุวันที่สิ้นสุดลงไว้แน่นอน ในกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการให้ท่านออกไปจากที่เช่าก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนจะถึงวันที่ที่ระบุไว้นั้น แล้ว 90 วันหลังจากวันนั้นถึงจะต้องมีการแจ้งยกเลิกสัญญาการเช่า 

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • ตอนจะออกไปจากสถานที่เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าให้ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันในการจะเลิกสัญญาตามกำหนดที่ระบุไว้ ถ้าท่านต้องการจะออกไปก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ท่านอาจต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เจ้าของบ้าน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 21 วันเพื่อจะยกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาที่กำหนดต่อเนื่องไว้
 • รักษาสภาพสถานที่ไว้ให้เหมือนเดิมอย่างตอนที่เข้ามาเช่า ยกเว้นแต่พวกร่องรอยสึกหรออย่างปกติธรรมดา 

ศาลฝ่ายการบริหารและพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ (The NSW Civil and Administrative Tribunal เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์แอดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล)

ศาลนี้พิจาณาไต่สวนกรณีพิพาทต่างๆระหว่างเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าบ้านทั้งหลาย ถ้าท่านกับเจ้าของบ้านไม่สามารถจะหาข้อตกลงกันได้ก็ให้ท่านยื่นใบสมัครไปยังศาลนี้ให้ออกหมายใช้อำนาจช่วยกำชับสิทธิต่างๆของท่าน ทางศาลจะทำการตัดสินคดีของท่านไปตามข้อกฎหมาย
เจ้าของบ้านเช่าไม่สามารถจะไล่ท่านออกจากบ้าน ทางศาลนี้เท่านั้นที่สามารถจะทำได้

ข้อแนะนำ

 • เริ่มแรกให้อ่านสัญญาเช่าที่พักอาศัยของท่าน ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปหาที่ให้ความช่วยเหลือ
 • ให้บอกเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ของเจ้าของบ้านถึงปัญหาต่างๆทุกอย่างและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ท่านต้องการ ท่านต้องเขียนจดหมายถึงพวกเขาเพื่อยืนยันทุกอย่างในสิ่งที่พูดออกไปหรือสิ่งที่ตกลงกัน อย่าลืมว่าเอเย่นต์ทำงานให้กับเจ้าของบ้าน
 • ให้เก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ รวมทั้งเวลาเมื่อไหร่ที่ท่านพูดอะไรออกไปแต่ละอย่าง 
 • เก็บสำเนาเอกสารต่อไปนี้เป็นชุดของท่านเอง
  • สัญญาการเช่าที่พักอาศัย
  • รายงานสภาพสถานที่
  • ใบเสร็จทั้งของค่าเช่าและเงินค่ามัดจำ
  • จดหมาย อีเมล และ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ 
 • อย่าเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มเปล่าหรือเอกสารใดๆที่ไม่เข้าใจโดยอันขาด
 • ถ้าหากได้รับการแจ้งให้ไปฟังไต่สวนของศาลควรจะไปร่วมทุกครั้งถึงแม้เจ้าของบ้านบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปก็ตาม
 • ให้จำไว้ว่าท่านจะโดนให้ออกจากบ้านได้ถ้าหยุดจ่ายค่าเช่าบ้าน การงดจ่ายค่าเช่าต่างๆไม่ก่อผลดี
 • มีข้อเท็จจริงหลากหลายหัวข้อเรื่องไว้ให้หาอ่านได้ในเว็บไซท์ของเรา tenants.org.au เช่น การเริ่มการเช่า การขึ้นราคาค่าเช่า การซ่อมแซม การแบ่งเช่าบ้าน วิธีเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว การสาธารณูปโภคต่างๆ และ การยกเลิกสัญญาเช่าโดยเจ้าของบ้าน

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เช่าบ้าน (Tenants Advice and Advocacy Services เทเนิ้นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส):
โปรดติดต่อบริการให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เช่าบ้าน(Tenants Advice and Advocacy Services เทเนิ้นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส)ในท้องที่ของท่านเพื่อรับบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเช่าบ้านที่เป็นเอกเทศฟรี เจ้าหน้าที่ยินดีจะเรียกสายกลับมาหาได้ถ้าหากท่านต่อสายทางไกล
ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้ล่าม โปรดโทรศัพท์หมายเลข 131 450

ข้อมูลภาษาไทย – NSW Fair Trading

 


ข้อเท็จจริงอันนี้ได้รับการปรับให้ทันเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2022 

Factsheet last updated in 2022.

© Tenants' Union of NSW 

 

 

RELATED RESOURCES