FACTSHEET

ข้อแนะนำสู่สิทธิต่างๆของท่านในฐานะผู้เช่าบ้าน ในรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์

Introduction to your rights as a tenant in New South Wales, Australia – Thai


สิทธิต่างๆของผู้เช่าบ้าน

พระราชบัญญัติการเช่าทีพักอาศัยแห่งปี ค.ศ. 2010 เป็นกฎหมายที่ระบุถีงสิทธิและความรับผิดชอบต่างๆที่พึงมีของท่านในฐานะผู้เช่าบ้าน ศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ( The New South Wales Civil and Administrative Tribunal in Australia เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล) พิจาณาไต่สวนกรณีพิพาทต่างๆระหว่างเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าบ้านทั้งหลายภายใต้กฎหมายนี้ 

การย้ายเข้า

สิทธิต่างๆของท่าน

 • จะได้รับสำเนาข้อสัญญาการเช่าที่พักอาศัย ซึ่งเจ้าของบ้านเช่าทั้งหมดทุกคนต้องใช้แบบฟอร์มสัญญาอันเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำสัญญาผูกมัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • จะได้รับรายงานสภาพของสถานที่เช่าที่เจ้าของบ้านกรอกไว้ให้ก่อนแล้ว
 • จะต้องชำระค่าเช่าบ้านล่วงหน้าเป็นจำนวนไม่มากเกิน 2 สัปดาห์
 • ต้องมีการนำเงินค่ามัดจำซึ่งเป็นจำนวนไม่ควรเกินกว่าค่าเช่า 4 สัปดาห์ไปยื่นให้เก็บไว้ที่หน่วยงานการค้าอย่างยุติธรรมแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ (NSW Fair Trading นิวเซ้าธ์เวลส์แฟร์เทรดดิ้ง)
 • จะได้รับการส่งมอบสถานที่เช่าของท่าน รวมทั้งบริเวณกลางแจ้งในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยพอสมควร

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • มอบสำเนารายงานสภาพบ้านพร้อมข้อวิจารณ์ท่านคืนไปให้เจ้าของบ้านไม่เกิน 7 วันนับจากวันได้รับกุญแจต่างๆ รายงานสภาพสถานที่เช่าเป็นหลักฐานที่สำคัญถ้าจะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ามัดจำในตอนครบสัญญา

ระหว่างการเช่าของท่าน

สืทธิต่างๆของท่าน

 • จะได้รับใบเสร็จต่างๆถ้าท่านชำระเงินไม่ว่าจะจ่ายเงินโดยตรงหรือให้เป็นเช้ค
 • จะได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะของสถานที่เช่าอย่างมีความสุขสงบ 
 • จะมีความมั่นคงและความปลอดภัยพอสมควร
 • จะได้รับการจัดการซ่อมแซมสิ่งจำเป็นตามกำหนดที่เหมาะสม
 • จะได้รับการแจ้งล่วงหน้าเมื่อเจ้าของบ้านอยากมาเยี่ยมบ้าน ถ้าไม่ใช่การซ่อมแซมฉุกเฉินท่านควรได้รับการแจ้งล่วงหน้า 2 วันก่อนจะมีการเข้ามาซ่อมแซมใดๆ และก่อนการเปิดบ้านให้คนมาสำรวจชมก็จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  7  วัน 
 • การเพิ่มค่าเช่าต้องเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ท่านสามารถจะโต้แย้งการเพิ่มค่าเช่าได้แต่ต้องงยื่นใบสมัครไปยังศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ( The NSW Civil and Administrative Tribunal เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล) ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับการแจ้งเรื่อง

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • ชำระค่าเช่าให้ตรงเวลา
 • ทำการดูแลรักษาสถานที่เช่าอย่างดี
 • รายงานถึงสิ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี
 • ชำระบิลค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมใดๆโดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่เปลี่ยนกุญแจใดๆโดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่รบกวนความสงบ ความสุขสบาย หรือความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้านทั้งหลาย
 • ไม่ใช้สถานที่เพื่อประกอบการใดๆที่ผิดกฎหมาย
 • ขอเอาคำอนุญาตจากเจ้าของบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การให้แบ่งเช่า หรือการโอนการเช่าของท่านไปให้ใครอื่น

การออกจากบ้านเช่า

สิทธิต่างๆของท่าน

 • จะต้องได้รับการแจ้งให้เลิกการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง เจ้าของบ้านต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติข้อตกลงในสัญญา (เช่น ท่านค้างชำระค่าเช่า 14 วัน)
 • ถ้าสัญญาระบุวันที่สิ้นสุดลงไว้แน่นอน ในกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการให้ท่านออกไปจากที่เช่าก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนจะถึงวันที่ที่ระบุไว้นั้น แล้ว 90 วันหลังจากวันนั้นถึงจะต้องมีการแจ้งยกเลิกสัญญาการเช่า 

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน

 • ตอนจะออกไปจากสถานที่เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าให้ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันในการจะเลิกสัญญาตามกำหนดที่ระบุไว้ ถ้าท่านต้องการจะออกไปก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ท่านอาจต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เจ้าของบ้าน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 21 วันเพื่อจะยกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาที่กำหนดต่อเนื่องไว้
 • รักษาสภาพสถานที่ไว้ให้เหมือนเดิมอย่างตอนที่เข้ามาเช่า ยกเว้นแต่พวกร่องรอยสึกหรออย่างปกติธรรมดา 

ศาลฝ่ายการบริหารและพลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ (The NSW Civil and Administrative Tribunal เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซิเวิลแอนด์แอดมินิสเตรทีฟไฑรบิวนัล)

ศาลนี้พิจาณาไต่สวนกรณีพิพาทต่างๆระหว่างเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าบ้านทั้งหลาย ถ้าท่านกับเจ้าของบ้านไม่สามารถจะหาข้อตกลงกันได้ก็ให้ท่านยื่นใบสมัครไปยังศาลนี้ให้ออกหมายใช้อำนาจช่วยกำชับสิทธิต่างๆของท่าน ทางศาลจะทำการตัดสินคดีของท่านไปตามข้อกฎหมาย
เจ้าของบ้านเช่าไม่สามารถจะไล่ท่านออกจากบ้าน ทางศาลนี้เท่านั้นที่สามารถจะทำได้

ข้อแนะนำ

 • เริ่มแรกให้อ่านสัญญาเช่าที่พักอาศัยของท่าน ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปหาที่ให้ความช่วยเหลือ
 • ให้บอกเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ของเจ้าของบ้านถึงปัญหาต่างๆทุกอย่างและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ท่านต้องการ ท่านต้องเขียนจดหมายถึงพวกเขาเพื่อยืนยันทุกอย่างในสิ่งที่พูดออกไปหรือสิ่งที่ตกลงกัน อย่าลืมว่าเอเย่นต์ทำงานให้กับเจ้าของบ้าน
 • ให้เก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ รวมทั้งเวลาเมื่อไหร่ที่ท่านพูดอะไรออกไปแต่ละอย่าง 
 • เก็บสำเนาเอกสารต่อไปนี้เป็นชุดของท่านเอง
  • สัญญาการเช่าที่พักอาศัย
  • รายงานสภาพสถานที่
  • ใบเสร็จทั้งของค่าเช่าและเงินค่ามัดจำ
  • จดหมาย อีเมล และ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ 
 • อย่าเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มเปล่าหรือเอกสารใดๆที่ไม่เข้าใจโดยอันขาด
 • ถ้าหากได้รับการแจ้งให้ไปฟังไต่สวนของศาลควรจะไปร่วมทุกครั้งถึงแม้เจ้าของบ้านบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปก็ตาม
 • ให้จำไว้ว่าท่านจะโดนให้ออกจากบ้านได้ถ้าหยุดจ่ายค่าเช่าบ้าน การงดจ่ายค่าเช่าต่างๆไม่ก่อผลดี
 • มีข้อเท็จจริงหลากหลายหัวข้อเรื่องไว้ให้หาอ่านได้ในเว็บไซท์ของเรา tenants.org.au เช่น การเริ่มการเช่า การขึ้นราคาค่าเช่า การซ่อมแซม การแบ่งเช่าบ้าน วิธีเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว การสาธารณูปโภคต่างๆ และ การยกเลิกสัญญาเช่าโดยเจ้าของบ้าน

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เช่าบ้าน (Tenants Advice and Advocacy Services เทเนิ้นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส):
โปรดติดต่อบริการให้คำปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เช่าบ้าน(Tenants Advice and Advocacy Services เทเนิ้นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส)ในท้องที่ของท่านเพื่อรับบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเช่าบ้านที่เป็นเอกเทศฟรี เจ้าหน้าที่ยินดีจะเรียกสายกลับมาหาได้ถ้าหากท่านต่อสายทางไกล
ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้ล่าม โปรดโทรศัพท์หมายเลข 131 450

ข้อมูลภาษาไทย – NSW Fair Trading

 


ข้อเท็จจริงอันนี้ได้รับการปรับให้ทันเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2022 

Factsheet last updated in 2022.

© Tenants' Union of NSW 

 

 

RELATED RESOURCES

 

RENT TRACKER

Renting Increase Negotiation Kit

PODCASTS

Renting Bytes podcast

JOIN THE CAMPAIGN

Make Renting Fair

PUTTING RENTERS ON THE MAP

Putting Renters on the Map

 

SUPPORT OUR WORK